గ్రామీణ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్న మహిళల కోసం ఇంటర్నెట్

ఇంటర్నెట్‌కు సరిహద్దులు లేవు. ప్రపంచంలో మనలో చాలా మంది నేడు ఇంటర్నెట్‌ని ఉపయోగిస్తున్నారు. గ్రామీణ మహిళలు ఇంటర్నెట్‌ను ఉపయోగించలేరనే అపోహ ఉంది. గ్రామీణ మహిళలు కూడా స్వయం ఎదుగుదల కోసం మరియు ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసం ఇంటర్నెట్‌ను ఉపయోగించవచ్చు. ఇంటర్నెట్ సహాయంతో గ్రామీణ మహిళలు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించి, దాని ద్వారా ఆదాయాన్ని కూడా సంపాదించుకోవచ్చు. సైబ్హర్ వద్ద మేము ఇంటర్నెట్ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నమ్ముతున్నాము. మన సమాజంలోని ప్రతి సభ్యుడిని ఉద్ధరించడానికి డిజిటల్ గోళాన్ని ఉపయోగించాల్సిన సమయం ఇది.

షేర్ చేయండి

మమ్మల్ని ఎలా చేరుకోవాలి?

Child Helpline

తెలుగు