షీ టీమ్

షీ టీమ్స్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులకు అవార్డ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అందించారు

బెంగాల్ ఆర్థిక మంత్రి మరియు CSI నిహిలెంట్ ఇ-గవర్నెన్స్ అవార్డుల కమిటీ షీ టీమ్స్, హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్, పబ్లిక్ ప్లేస్‌లలో మహిళల భద్రత కేటగిరీ కింద శ్రీమతి స్వాతి లక్రా, IPSకి అవార్డ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌ను అందజేస్తోంది.

ఇంకా చదవండి